Logo Utrecht University

RMA History Blog

Articles

Maps Matter. The 10/40 Window and Missionary Geography – Hannah de Korte

Hannah de Korte & David Onnekink (2020), “Maps Matter. The 10/40 Window and Missionary Geography”, Exchange, 49 (2), 110-144. doi: https://doi-org.proxy.library.uu.nl/10.1163/1572543X-12341558

 

Milieuactivisten in Maatpak: De Europeanisering Van Greenpeace International (1987-1993) – Hans Rodenburg & Guus Wieman

Liesbeth van de Grift, Hans Rodenburg & Guus Wieman (2017), “Milieuactivisten in Maatpak: De Europeanisering Van Greenpeace International (1987-1993)”, Tijdschrift Voor Geschiedenis, 130 (1), 83–100. doi: https://doi.org/10.5117/TVGESCH2017.1.GRIF